Motorizovaná rota a minometná četa AZ 44. lehkého motorizovaného praporu Generála Ereta
Motorizovaná rota AZ a minometná četa AZ 44. lehkého motorizovaného praporu

Pěší rota Aktivních záloh 44. lehkého motorizovaného praporu Generála Ereta

Aktivní zálohy

Aktivní záloha (dále jen AZ) je součást zálohy ozbrojených sil České republiky a je jednou z forem dobrovolného převzetí výkonu branné povinnosti v době míru. Zájemce o službu v AZ může (při splnění požadovaných podmínek) a v závislosti na potřebě ozbrojených sil nastoupit k jednotce AZ podle vlastního výběru.

Zájemce o službu v AZ dále musí absolvovat Kurz základní přípravy AZ (dále jen KZP-AZ) v délce šesti týdnů, který je organizován Velitelstvím výcviku - Vojenskou akademií ve Vyškově (to se netýká bývalých vojáků z povolání, absolventů vojenské základní či náhradní služby). Specifické odbornosti (lékaři, zdravotniccký personál, IT specialisté) u vybraných útvarů, absolvují pouze 14-denní Kurz základní přípravy - Specialista (dále jen KZP-Spec). Branná legislativa platná od 1.7.2016 umožňuje účast na "dobrovolném cvičení".

Podmínky vstupu k AZ

Občan (voják v záloze) mimo stav ohrožení státu nebo mimo válečný stav může dobrovolně převzít výkon branné povinnosti, pokud písemně požádá o zařazení do AZ (nejdříve dnem, v němž dosáhne věku 18 let) příslušné krajské vojenské velitelství (dále jen KVV). Občan v žádosti uvede kromě obecných náležitostí podání podle správního řádu také rodné číslo a adresu pro doručování.

Podmínkou zařazení do AZ

  • Zdravotní způsobilost občana;
  • potřeba ozbrojených sil;
  • minimálně středoškolské vzdělání zakončené výučním listem;
  • splnění podmínek podle zákona o službě vojáků v záloze - tj. trestní bezúhonnost, předložení čestného prohlášení, že nepodporuje, nepropaguje nebo nesympatizuje s hnutím, které prokazatelně směřuje k potlačování práv a svobod člověka, nebo hlásá národnostní, náboženskou anebo rasovou zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob;
  • splnění základní přípravy u Velitelství výcviku - Vojenské akademii Vyškov (složení předepsané sdružené zkoušky).

Zdravotní způsobilost

Zdravotní způsobilost občana, který požádal o zařazení do AZ nebo o účast na vojenském cvičení, je posuzována podle Vyhlášky č. 357/2016 Sb., o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby. V případě vstupu k naší Pěší rotě AZ provádí toto vyšetření vojenský lékař, který je služebně zařazen k Vojenského zdravotnickému zařízení (dále jen VZZ) přímo v rámci naší posádky. Bližší informace o tomto procesu nalezente zde.

Délka služby u AZ

Do AZ zařazuje vojáka KVV rozhodnutím na dobu nejdéle 3 let. Průvodce vojáka v aktivní záloze můžete stáhnout zde (PDF, 783 kB).

Nábor do Aktivních záloh

Pokud jste již příslušníky některé z jednotek Aktivních záloh Armády ČR a máte zájem sloužit u naší pěší roty, je cesta velmi jednoduchá. Stačí kontaktovat náčelníka skupiny pro řízení AZ (viz kontakty). Následně budete pozváni na personální pohovor na konkrétní místo k Veliteli útvaru. Po jeho podpisu budete v následujích několika týdne formou personálního opatření převedeni do naší podřízenosti.

V případě, že ještě nejste příslušníky Aktivních záloh Armády ČR, cesta k nám bude trochu delší, ale rozhodně nikterak složitá a trnitá. Můžete buď vyplnit tento online dotazník na náborovém serveru Army.cz, anebo přímo kontaktovat KVV ve vašem kraji. Na těchto KVV Vám podají další informace o následném postupu, jejich adresy naleznete zde. Než se vydáte na KVV, bylo by ideální se s nimi domluvit a s sebou si vzít již vyplněné níže uvedené dokumenty.

Dokumenty ke stažení

  • Dotazník pro zájemce o službu u AZ - stáhnout zde (Word, 135 kB)
  • Žádost o zařazení do AZ - stáhnout zde (Word, 56 kB)
  • Čestné prohlášení zájemce o AZ - stáhnout zde (Word, 58 kB)

Finanční podmínky pro příslušníky AZ

Peněžními náležitostmi vojáků v aktivní záloze se rozumí služné, příplatek za službu v zahraničí, zvláštní příplatek, odměna, motivační odměna a náhrady podle § 19 až 21 zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze. Ze služného, příplatku za službu v zahraničí a zvláštního příplatku se sráží daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na veřejné zdravotní pojištění a důchodové spoření.

Roční odměna ve výši 18 000,00 Kč se bude vyplácet do konce ledna těm vojákům v aktivní záloze, kteří v předcházejícím roce absolvovali alespoň jedno pravidelné vojenské cvičení v minimální délce 7 dnů. Vojákovi v záloze, který studuje formou prezenčního studia a nedosáhl věku 26 let, vzniká vedle odměny nárok na motivační odměnu ve výši 6 000,00 Kč v kalendářním roce, kdy byl zařazen do aktivní zálohy.

Dojde-li k zařazení vojáka nebo k jeho vyřazení z aktivní zálohy v průběhu kalendářního roku, vzniká mu nárok na poměrnou část odměny nebo poměrnou část motivační odměny.

Informace o služném vojáků AZ a výši služného dle hodností - stáhnout zde (PDF, 24 kB).

Kontakty

44. lehký motorizovaný prapor
Skupina pro řízení AZ

Email:   info(at)az44lmopr.cz
Web:    https://www.az44lmopr.cz/

Sledujte nás:
Facebookové stránky jednotek AZ 44.lmopr - externí odkazTwitterové stránky jednotek AZ 44.lmopr - externí odkaz.